අංකය  චක්‍රලේඛණයේ නම භාගත කරගන්න EN

භාගත කරගන්න

    SI

ආයතන සහ පරිපාලන චක්‍රලේඛ
01  රාජකාරී වේලාවන් , පැමිණීම , නිවාඩු හා බැහැර යාම  <<English>> <<Sinhala>> 
 02  කාර්යාලීය ඉන්වෙන්ට්‍රි පාලනය  <<English>> <<Sinhala>> 
 03  නිළධාරියාගේ පෞද්ගලික කටයුතු වලට අදාළ රාජකාරී ලියවිලි ඉදිරිපත් කිරීම  <<English>> <<Sinhala>> 
 04  බාහිර ආයතනවලට යොමු කරන රාජකාරි ලිපි ඉදිරිපත් කිරීම  <<English>> <<Sinhala>> 
 05  විනයානුකූල පරීක්ෂණ සඳහා පෙනී සිටීම  <<English>> <<Sinhala>> 
 06  විද්‍යුත් හා සියළුම ජනමාධ්‍ය වෙත තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම  <<English>> <<Sinhala>> 
 07  විදේශ ශිෂ්‍යත්ව සහ පුහුණු වැඩමුළු සඳහා ලියාපදිංචි වීම  <<English>> <<Sinhala>> 
 08  විදේශ සංචාරවලින් පසු ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්තා  <<English>> <<Sinhala>> 
 09  දිවයින ඇතුළත රාජකාරි ගමන්  <<English>> <<Sinhala>> 
 10  විශේෂ විමර්ශන අංශයේ පරීක්ෂණ හැර අනෙකුත් චාරක පරික්ෂණ පිළිබඳ පාලනය  <<English>> <<Sinhala>> 
 11  මාණ්ඩලික (අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල) රැස්වීම් වාර්තා විගණන කාර්යයන් සඳහා යොදා ගැනීම  <<English>> <<Sinhala>> 
 12  විගණන ක්‍රියාවලිය හා විගණන විමසුම් නිකුත් කිරීම  <<English>> <<Sinhala>> 
 විගණන සහ වාර්තා චක්‍රලේඛ
13  වාර්තා අංශයට ලැබෙන වාර්තා ප්‍රමාදයෙන් තොරව නිකුත් කිරීමට කටයුතු කිරීම  <<English>> <<Sinhala>> 
14   විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘති විගණනය  <<English>> <<Sinhala>> 
15   විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘති වාර්තා නියමිත දිනයන්ට නිකුත් කිරීම  <<English>> <<Sinhala>> 
16   අංශ ප්‍රධානීන් විසින් ශාඛා කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම  <<English>> <<Sinhala>> 
17   විගණන නිලධාරින්ගේ හා ශාඛා කාර්යාලවල කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම  <<English>> <<Sinhala>> 
18 

 විගණන කාර්ය මණ්ඩලයේ කාර්යක්ෂමතාවය සඳහා සහය සේවාවල දායකත්වය

 එස්-1,එස්-2,එස්-3,එස්-4,එස්-5,එස්-11,එස්-17,එස්-20 ශාඛා

 <<English>> <<Sinhala>> 
19   විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සඳහා ප්‍රශංසා ලබාදීම  <<English>> <<Sinhala>> 
20  රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව හා පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් කැඳවනු ලබන   පරීක්ෂණ  <<English>> <<Sinhala>> 
21   පළාත් පාලන ආයතනවල විගණනය හා විගණන සාකච්ඡා පැවැත්වීම  <<English>> <<Sinhala>> 
22   විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ චාරිකා නිවාස  <<English>> <<Sinhala>> 
23   කාර්යසාධන විගණනය ව්‍යාප්ත කිරීම  <<English>> <<Sinhala>> 
24   රාජ්‍ය සංස්ථා, මණ්ඩල, අධිකාරි හා ව්‍යවස්ථාපිත/ව්‍යවස්ථාපිත නොවන අරමුදල් වල මූල්‍ය   ප්‍රකාශන පිළිබඳව 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනතේ 14(2)(සී) වගන්තිය ප්‍රකාරව වාර්තා/   ප්‍රසිද්ධ කිරීමේ වාර්තාව හා රජයේ අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තුවලට අදාල 154(6) වාර්තාව  <<English>> <<Sinhala>> 
වෙනත්  චක්‍රලේඛ
25  ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳව විගණන ඡේදයක් පළාත් පාලන ආයතන වල විගණන   වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම  <<English>> <<Sinhala>> 
26  L ශාඛාව මගින් සිදුකළ යුතු කාර්යභාරයන් - 2017  <<English>> <<Sinhala>> 
27  සුභසාධක පදනම මත වාහන වෙන් කිරීම සඳහා සහ සංශෝධිත ගාස්තු පිළිබඳ උපදෙස්  <<English>> <<Sinhala>> 
28  Audit of Foreign Funded Project
 <<English>> <<Sinhala>> 
29  සම්බන්ධකම් හෙළිකිරීම  <<English>> <<Sinhala>> 
30  පෙත්සම් පරීක්ෂාව  <<English>> <<Sinhala>> 

 

 

Find Audit Reports

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable