මූලය > අපගැන > හිටපු විගණකාධිපතිවරුන්

 

 

එච්.ඒ.එස්.සමරවීර මහතා
2010  සිට 2015

එස්.ස්වර්ණජෝති මහතා
3 ජනවාරී 2007  සිට 2010

පී.ඒ.ප්‍රේමතිලක මහතා
23 ඔක්තෝම්බර් 2006 සිට 2007

එස්.සී.මායාදුන්න මහතා 
13 අගෝස්තු 2000 සිට 2006

එස්.එම්.සබ්රි මහතා
26 වනවාරී 1993 සිට 2000

ඩබ්ලිව්.ගාමිණී ඈපා මහතා
2 මැයි 1983 සිට 1993

පී.එම්.ඩබ්ලිව්.විජයසූරිය මහතා 
11 ඔක්තෝම්බර් 1971 සිට 1983

ඩී.ආර්.සෙට්ටිනායක මහතා
15 අගෝස්තු 1969 සිට 1971

බී.එල්.ඩබ්ලිව්.ප්‍රනාන්දු මහතා
21 පෙබරවාරී 1964 සිට 1969

ඩී.එස්. ද සිල්වා මහතා
14 සැප්තැම්බර් 1963 සිට 1964

එල්.ඒ.වීරසිංහ මහතා
2 මාර්තු 1953 සිට 1963

ඊ.ඇලන් ස්මිත් මහතා ,C.B.E.
16 පෙබරවාරි 1946 සිට 1953

එෆ්.ජී.මෝර්ලෙයි
1 මාර්තු 1922 සිට 1931

ඩබ්ලිව්ඩ.බ්ලිව්.වුඩ්ස් මහතා,C.M.G.
27 මැයි 1914 සිට 1922

ඩී.එස්.මැක්ජෝර්ජ් මහතා
8 අප්‍රේල් 1909 සිට 1914

Hon.එෆ්.ආර්.එලිස් මහතා,C.M.G.
1 මාර්තු 1902 සිට 1907

Hon.ජේ.ඒ.ටේලර් මහතා,C.M.G
10 ජූනි 1895 සිට 1902

Hon.ජේ.ඒ.ස්වෙට්ටෙන්හම් මහතා,C.M.G.
31 ජූලි 1891 සිට 1895

Hon.ජී.ටී.ඕ.බ්‍රියන් මහතා,C.M.G.
18 ඔක්තෝම්බර් 1890 සිට 1891

Hon.ඩබ්ලිව්.එච්.රවෙන්ස්ක්‍රොෆ්ට් මහතා, C.M.G.
23 මැයි 1877 සිට 1890

Hon.සී.ඒ.ඩී.බාර්ක්ලේ මහතා
16 ජූනි 1876 සිට 1877

Hon.ජෝන්ඩග්ලස් මහතා, C.M.G.
10 මාර්තු 1870 සිට 1876

Hon.ආර්.ජේ.කැලැන්ඩර් මහකා
3 ජනවාරි 1866 සිට 1870

Hon.ආර්.ටී.පෙනන්ෆෙදර් මහතා 
24 ජූනි 1861 සිට 1866

Hon.ඩබ්ලිව්.සී.ගිබ්සන් මහතා
1 ඔක්තෝම්බර් 1851 සිට 1861

Hon.චාර්ලිස් ජේ.මැක්කැතී මහතා
28 මැයි 1847 සිට 1851

Hon.එච්.රයිට් 
1 පෙබරවාරී 1841 සිට 1847

Hon.එච්.ඒ.මාර්ෂල් මහතා 
1823 සිට 1841

Hon.ජේ.ඩබ්ලිව්.කැරින්ටන් මහතා 
1 දෙසැම්බර් 1817 සිට 1823

ඊ.ටොල්ප්‍රේ 
1815 to 1817

ජෝන් ඩී.ඔලී මහතා
1 සැප්තැම්බර් 1814 සිට 1815

ඒතබර්ටෝලැක්සි මහතා 
30 ජනවාරී 1811 සිට 1814

සර් ආර්.පලස්කා මහතා 
14 ජූනි 1809 සිට 1811

සැමුවෙල් ටොල්ප්‍රේ මහතා 
1 ඔක්තෝම්බර් 1806 සිට 1809

රොබර්ට් බොයිඩ් මහතා
29 සැප්තැම්බර් 1802 සිට 1806

තෝමස් ප්‍රේසර් මහතා 
සැප්තැම්බර් 1799 සිට 1802

සෙසිල් ස්මිත් මහතා 
24 ජනවාරී 1799 සිට 1799

Find Audit Reports

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable