මූලය > අප අමතන්න

විගණකාධිපති

එච්.එම්. ගාමිණී විජේසිංහ

විගණකාධිපති
දු.ක. - +94 112887028 

නමඅංශයකාර්යාල දුරකථනය ඊමේල්
ඩබ්ලිව්.පී.සී.වික්‍රමරත්න  CGSE 112887228  
ඒ.එච්.එම්.එල්. අඹන්වල PZIA 0112887016    
ඩබ්ලිව්.පේමානන්ද CGMD / LEW (Acting)      
නමඅංශ කේතයඅංශ තොරතුරුකාර්යාල දුරකථනයඊ මේල්
එස්. යකන්දාවල TIP සංචාරක හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන 112887037
PER කාර්ය සාධන සහ පරිසර විගණන
නමඅංශ කේතයඅංශ තොරතුරුකාර්යාල දුරකථනයඊ මේල්
පී.එල්.කේ.පෙරේරා HUD නිවාස හා නගර සංවර්ධන 112887369
CMU සංනිවේදන
RCT මාර්ග ඉඳිකිරීම් cmu@auditorgeneral.gov.lk
ඊ.ඒ.ජී. ආනන්ද  WSS Water supply and Sanitation 112716070 wss@auditorgeneral.gov.lk
ජී.ඒ.එම්.අයි. ගුණරත්න DEF ආරක්ෂක 112887375
DMG අපදා කළමනාකරණ        
FFP විදේශ අරමුදල් ව්‍යාපෘති
IMU ව්‍යාපාර(Acting)
AGS විගණකාධිපති කාර්යාලය (Acting)
ජී. තේවඥාණම් NNP-1 උතුරු පළාත  - 1 0212212667
NNP-L    nnp.l@auditorgeneral.gov.lk
ආර්.කේ.ආරියරත්න SNP දකුණු පළාත 0912247503

ආර්.ආර්.එම්.අබේසිංහ බණ්ඩා PUR  රාජ්‍ය ආදායම්(රේගු,සුරාබදු,මෝටර්රථ) 0112221773/0112445144

ආර්.එම්.ජේ. රත්නායක  VTY වෘත්තීය පුහුණු හා තරුණ සේවා 0112882291

 POE විදුලිබල හා බලශක්ති 
එස්. රණතුංග FLS ධීවර හා පශු සම්පත් 0112878572

ටී. ප්‍රේමලතා WNP - 1 බස්නාහිර පළාත - 1 (Acting) 0112322671

WNP - 2 බස්නාහිර පළාත  - 2

ඒ. චන්ද්‍රපාල EDU අධ්‍යාපන 0112887368

edu@auditorgeneral.gov.lk

HED උසස් අධ්‍යාපන

hed@auditorgeneral.gov.lk

කේ.කේ.වී. ධර්මසිරි RQC වාර්තා හා තත්ව පාලන 0112878576

එම්.එස්. නයනකුමාර CLP  මධ්‍යම පළාත 0812233191

එච්.පී.එන්. පත්මසිරි SGP-L -

sgp.l@auditorgeneral.gov.lk

කේ. උපනන්ද UVP ඌව පළාත  

UVP-L      uva.l@auditorgeneral.gov.lk
එම්.පී. ධර්මරත්න NCP උතුරු මැද පළාත 0252222704

ඒ.එම්.සතකතුල්ලා ENP නැගෙනහිර පළාත 0262222002

ENP - L    enp.l@auditorgeneral.gov.lk
එන්.ආර්.එම්. ධර්මසිරි   SIN විශේෂ විමර්ශන 0112662400

CEN ඉඳිකිරීම් හා ඉංජිනේරු
CTP මගී ප්‍රවහන(Acting)

එච්.ජී. සරත් SGP  සබරගමුව පළාත 0452264378  sgp@auditorgeneral.gov.lk
පී.ජී. චන්ද්‍රරත්න SNP - L  දකුණු පළාත -L    snp.l@auditorgeneral.gov.lk
අයි. සමරගේ HSM Health Services and Medical 0112878574  hsm@auditorgeneral.gov.lk
ඩබ්ලිව්.ජී.එන්. මැණිකේ EHA External and Home Affairs  0115980207
TEC තාක්ෂණික

එස්.එම්.ඩී.එස්.එස්.රෝහිත TRE මහ භාණ්ඩාගාරය 0112435888 / 0112484911  
කේ.ඒ.චන්ද්‍රපාල NWP North Western Province 0372222707/0372231845  
එම්.ජී.බී.ජී.පී.ප්‍රනාන්දු SUR අධිභාර /පළාත් පාළන 0112878577

sur@auditorgeneral.gov.lk

එම්.සෝමතිලක NCP-L   -  ncp.l@auditorgeneral.gov.lk
ඩී.වී. චන්ද්‍රලතා IEN වාරිමාර්ග සහපරිසර 0112879360  
ආර්.එම්. රත්නායක MED මාධ්‍ය 0812203195  med@auditorgeneral.gov.lk
CAS සංස්කෘතික,කලා සහ ක්‍රීඩා 0112502040  cas@auditorgeneral.gov.lk
වයි.එම්.සී. බණ්ඩාර CLP-L    -  clp.l@auditorgeneral.gov.lk
එස්.එම්.එන්. තිලකරත්න NWP-L    -  nwp.l@auditorgeneral.gov.lk
එච්.එම්.යූ.එස්.විජේකෝන් IT       
TEC (Acting)      
ඩබ්.එස්.පී.ඒ.ෆොන්සේකා RQC      
ටී.ජී.අයි.පද්මිණි POS      
AVA (Acting)      
එස්.ටී.බී.රත්නායක AGL      
PLA (Acting)      
නමකාර්යාල දුරකථනයෆැක්ස්ඊ මේල්l
එම්.එස්.කපුකොටුව +94 112887015 +94 112887015
නමකාර්යාල දුරකථනයෆැක්ස්ඊ මේල්

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable