• ඔබ මෙතැනය:  
 • මූලය > අප අමතන්න

  විගණකාධිපති

  එච්.එම්. ගාමිණී විජේසිංහ

  විගණකාධිපති
  දු.ක. - +94 112887028 

  නමඅංශයකාර්යාල දුරකථනය ඊමේල්
  ඩබ්ලිව්.පී.සී.වික්‍රමරත්න  CGSE 112887228  
  නමඅංශ කේතයඅංශ තොරතුරුකාර්යාල දුරකථනයඊ මේල්
  එස්. යකන්දාවල TIP සංචාරක හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන 112887037 
  PER කාර්ය සාධන සහ පරිසර විගණන
  පී.එල්.කේ.පෙරේරා  HUD   112887369  hud@auditorgeneral.gov.lk
   CMU      cmu@auditorgeneral.gov.lk
  RCT     rct@auditorgeneral.gov.lk
  ඊ.ඒ.ජී. ආනන්ද WSS   113041315  wss@auditorgeneral.gov.lk
  (EDU)(Acting)     edu@auditorgeneral.gov.lk
  (HED)(Acting)     hed@auditorgeneral.gov.lk
  ජී.ඒ.එම්.අයි. ගුණරත්න  DMG   112887375  dmg@auditorgeneral.gov.lk
  DEF     def@auditorgeneral.gov.lk
  FFP     ffp@auditorgeneral.gov.lk
  (IMU)(Acting)     imu@auditorgeneral.gov.lk
  (AGD)(Acting)     agd@auditorgeneral.gov.lk
  ජී. තේවඥාණම් NNP    0212212667  nnp@auditorgeneral.gov.lk
  (NNP-L )(Acting)     nnp.l@auditorgeneral.gov.lk
  ආර්.ආර්.එම්.අබේසිංහ බණ්ඩා  PUR    0112221773  pur@auditorgeneral.gov.lk
  ආර්.එම්.ජේ. රත්නායක  VTY    0112882291  vty@auditorgeneral.gov.lk
   (POE) (Acting)     poe@auditorgeneral.gov.lk
  ටී. ප්‍රේමලතා  WNP-2   0112322671  wnp2@auditorgeneral.gov.lk
   (WNP-1) (Acting)     wnp1@auditorgeneral.gov.lk
  ඒ. චන්ද්‍රපාල     0112887368  -
  කේ.කේ.වී. ධර්මසිරි  RQC    0112878576  rqc@auditorgeneral.gov.lk
  LEW     lew@auditorgeneral.gov.lk
  එන්.ආර්.එම්. ධර්මසිරි   SIN     0112662400  sin@auditorgeneral.gov.lk
  ( CEN )(Acting)     cen@auditorgeneral.gov.lk
  (CTP)(Acting)     ctp@auditorgeneral.gov.lk
  ජී.එච්.ඩී.ධර්මපාල        
  එල්.එස්.අයි.ජයරත්න        
  නමඅංශ කේතයඅංශ තොරතුරුකාර්යාල දුරකථනයඊ මේල්
  එස්. රණතුංග FLS ධීවර හා පශු සම්පත් 0112878572

  එම්.එස්. නයනකුමාර CLP  මධ්‍යම පළාත 0812233191

  එච්.පී.එන්. පත්මසිරි SGP-L -

  sgp.l@auditorgeneral.gov.lk

  කේ. උපනන්ද UVP ඌව පළාත  

  UVP-L      uva.l@auditorgeneral.gov.lk
  එම්.පී. ධර්මරත්න NCP උතුරු මැද පළාත 0252222704

  ඒ.එම්.සතකතුල්ලා ENP නැගෙනහිර පළාත 0262222002

  ENP - L    enp.l@auditorgeneral.gov.lk
  එච්.ජී. සරත් SGP  සබරගමුව පළාත 0452264378  sgp@auditorgeneral.gov.lk
  පී.ජී. චන්ද්‍රරත්න SNP - L  දකුණු පළාත -L    snp.l@auditorgeneral.gov.lk
  අයි. සමරගේ HSM / (JPA)(Acting) Health Services and Medical 0112878574  hsm@auditorgeneral.gov.lk
  ඩබ්ලිව්.ජී.එන්. මැණිකේ EHA External and Home Affairs  0115980207
  එස්.එම්.ඩී.එස්.එස්.රෝහිත TRE මහ භාණ්ඩාගාරය 0112435888   
  කේ.ඒ.චන්ද්‍රපාල NWP North Western Province 0372222707  
  එම්.ජී.බී.ජී.පී.ප්‍රනාන්දු SUR /(LOR /TCM )(Acting) අධිභාර /පළාත් පාළන 0112887109

  sur@auditorgeneral.gov.lk

  එම්.සෝමතිලක NCP-L   -  ncp.l@auditorgeneral.gov.lk
  ඩී.වී. චන්ද්‍රලතා IEN වාරිමාර්ග සහපරිසර 0112879360  
  ආර්.එම්. රත්නායක MED මාධ්‍ය 0812203195  med@auditorgeneral.gov.lk
  CAS සංස්කෘතික,කලා සහ ක්‍රීඩා 0112502040  cas@auditorgeneral.gov.lk
  වයි.එම්.සී. බණ්ඩාර CLP-L   0812203195  clp.l@auditorgeneral.gov.lk
  එස්.එම්.එන්. තිලකරත්න NWP-L    -  nwp.l@auditorgeneral.gov.lk
  එච්.එම්.යූ.එස්.විජේකෝන් IT       
  TEC (Acting)  තාක්ෂණික    
  ඩබ්.එම්.පී.ඒ.ෆොන්සේකා RQC   0812203195   rqc@auditorgeneral.gov.lk
  ටී.ජී.අයි.පද්මිණි POS     0112590459   pos@auditorgeneral.gov.lk
    AVA (Acting)     ava@auditorgeneral.gov.lk
  එස්.ටී.බී.රත්නායක AGL    0112887016    agl@auditorgeneral.gov.lk
    PLA (Acting)     pla@auditorgeneral.gov.lk
  නම  තනතුර කාර්යාල දුරකථනයෆැක්ස්ඊ මේල්l
  එම්.එස්.කපුකොටුව අධ්‍යක්ෂ (පාලන) +94 112887015 +94 112887015
  ජී.එම්.එස්.එම්.දිසානායක පරිපාලන නිළධාරී    +94 112878578  
  ඩී.ඒ.සී.යූ.කේ.සිල්වා පරිපාලන නිළධාරී  +94 112887018  
  නම තනතුර   කාර්යාල දුරකථනයෆැක්ස්ඊ මේල්

  එස්.එස්.කේ.ලියනගේ්

   ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී +94 112887017+94 112887017 
  ඩී.එම්.ආර්.එම්.දසනායකගණකාධිකාරී+94 112887021  
  ඩී.ජී.ධර්මපාලමුදල් සහකාර   

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable