මූලය > අප අමතන්න

විගණකාධිපති

එච්.එම්. ගාමිණී විජේසිංහ

විගණකාධිපති
දු.ක. - +94 112887028 

නමඅංශයකාර්යාල දුරකථනය ඊමේල්
ඩබ්ලිව්.පී.සී.වික්‍රමරත්න  CGSE 112887228  
ඒ.එච්.එම්.එල්. අඹන්වල PZIA 0112887016    
ඩබ්ලිව්.පේමානන්ද CGMD / LEW (Acting)  0112887370    
නමඅංශ කේතයඅංශ තොරතුරුකාර්යාල දුරකථනයඊ මේල්
එස්. යකන්දාවල TIP සංචාරක හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන 112887037 
PER කාර්ය සාධන සහ පරිසර විගණන
පී.එල්.කේ.පෙරේරා  HUD   112887369  hud@auditorgeneral.gov.lk
 CMU      cmu@auditorgeneral.gov.lk
RCT     rct@auditorgeneral.gov.lk
ඊ.ඒ.ජී. ආනන්ද WSS   113041315  wss@auditorgeneral.gov.lk
(EDU)(Acting)     edu@auditorgeneral.gov.lk
(HED)(Acting)     hed@auditorgeneral.gov.lk
ජී.ඒ.එම්.අයි. ගුණරත්න  DMG   112887375  dmg@auditorgeneral.gov.lk
DEF     def@auditorgeneral.gov.lk
FFP     ffp@auditorgeneral.gov.lk
(IMU)(Acting)     imu@auditorgeneral.gov.lk
(AGD)(Acting)     agd@auditorgeneral.gov.lk
ජී. තේවඥාණම් NNP    0212212667  nnp@auditorgeneral.gov.lk
(NNP-L )(Acting)     nnp.l@auditorgeneral.gov.lk
ආර්.ආර්.එම්.අබේසිංහ බණ්ඩා  PUR    0112221773  pur@auditorgeneral.gov.lk
ආර්.එම්.ජේ. රත්නායක  VTY    0112882291  vty@auditorgeneral.gov.lk
 (POE) (Acting)     poe@auditorgeneral.gov.lk
ටී. ප්‍රේමලතා  WNP-2   0112322671  wnp2@auditorgeneral.gov.lk
 (WNP-1) (Acting)     wnp1@auditorgeneral.gov.lk
ඒ. චන්ද්‍රපාල     0112887368  -
කේ.කේ.වී. ධර්මසිරි  RQC    0112878576  rqc@auditorgeneral.gov.lk
එන්.ආර්.එම්. ධර්මසිරි   SIN     0112662400  sin@auditorgeneral.gov.lk
( CEN )(Acting)     cen@auditorgeneral.gov.lk
(CTP)(Acting)     ctp@auditorgeneral.gov.lk
පී.එච්.ඩී.ධර්මපාල        
එල්.එස්.අයි.ජයරත්න        
නමඅංශ කේතයඅංශ තොරතුරුකාර්යාල දුරකථනයඊ මේල්
එස්. රණතුංග FLS ධීවර හා පශු සම්පත් 0112878572

එම්.එස්. නයනකුමාර CLP  මධ්‍යම පළාත 0812233191

එච්.පී.එන්. පත්මසිරි SGP-L -

sgp.l@auditorgeneral.gov.lk

කේ. උපනන්ද UVP ඌව පළාත  

UVP-L      uva.l@auditorgeneral.gov.lk
එම්.පී. ධර්මරත්න NCP උතුරු මැද පළාත 0252222704

ඒ.එම්.සතකතුල්ලා ENP නැගෙනහිර පළාත 0262222002

ENP - L    enp.l@auditorgeneral.gov.lk
එච්.ජී. සරත් SGP  සබරගමුව පළාත 0452264378  sgp@auditorgeneral.gov.lk
පී.ජී. චන්ද්‍රරත්න SNP - L  දකුණු පළාත -L    snp.l@auditorgeneral.gov.lk
අයි. සමරගේ HSM / (JPA)(Acting) Health Services and Medical 0112878574  hsm@auditorgeneral.gov.lk
ඩබ්ලිව්.ජී.එන්. මැණිකේ EHA External and Home Affairs  0115980207
එස්.එම්.ඩී.එස්.එස්.රෝහිත TRE මහ භාණ්ඩාගාරය 0112435888   
කේ.ඒ.චන්ද්‍රපාල NWP North Western Province 0372222707  
එම්.ජී.බී.ජී.පී.ප්‍රනාන්දු SUR /(LOR /TCM )(Acting) අධිභාර /පළාත් පාළන 0112887109

sur@auditorgeneral.gov.lk

එම්.සෝමතිලක NCP-L   -  ncp.l@auditorgeneral.gov.lk
ඩී.වී. චන්ද්‍රලතා IEN වාරිමාර්ග සහපරිසර 0112879360  
ආර්.එම්. රත්නායක MED මාධ්‍ය 0812203195  med@auditorgeneral.gov.lk
CAS සංස්කෘතික,කලා සහ ක්‍රීඩා 0112502040  cas@auditorgeneral.gov.lk
වයි.එම්.සී. බණ්ඩාර CLP-L   0812203195  clp.l@auditorgeneral.gov.lk
එස්.එම්.එන්. තිලකරත්න NWP-L    -  nwp.l@auditorgeneral.gov.lk
එච්.එම්.යූ.එස්.විජේකෝන් IT       
TEC (Acting)  තාක්ෂණික    
ඩබ්.එම්.පී.ඒ.ෆොන්සේකා RQC   0812203195   rqc@auditorgeneral.gov.lk
ටී.ජී.අයි.පද්මිණි POS     0112590459   pos@auditorgeneral.gov.lk
  AVA (Acting)     ava@auditorgeneral.gov.lk
එස්.ටී.බී.රත්නායක AGL    0112887016    agl@auditorgeneral.gov.lk
  PLA (Acting)     pla@auditorgeneral.gov.lk
නමකාර්යාල දුරකථනයෆැක්ස්ඊ මේල්l
එම්.එස්.කපුකොටුව +94 112887015 +94 112887015
නමකාර්යාල දුරකථනයෆැක්ස්ඊ මේල්

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable