• ඔබ මෙතැනය:  
 • මූලය > අප අමතන්න

  විගණකාධිපති

  ඩබ්ලිව්.පී.සී.වික්‍රමරත්න

  විගණකාධිපති
  දු.ක. - +94 112887028 

  Name  :- Mrs.W.M.P.A.Fonseka  (DAG)

  Email Address :-

  Phone Number :- 11 2887036

   
  Name With InitialsDivision CodeDescription of the sectorOffice TelephoneE-mail Adrress
  Mr.R.R.M. ABESINGHA BANDA ADM  Administration 011-2887228   
  Mr.G.H.D.Dharmapala TAP  Transportation, Aviation, Ports and Shipping    
   Mrs.L.S.I. Jayarathne BPT   Banking, Finance, Public Revenue and Treasury  011-2887375  
   Mrs.W.G.N. Manike  ITP  Industries, Trade and Commerce, Public Administration and Foreign Affairs  011-2887037  
   Mr.S.M.D.S.S. Rohitha   SPA  All Audits other than Financial Audit, Other Supportive Services 011-2887368     
   PMD (Acting)  Parliament Affairs and Independent Institutions, Media and Disaster Management
   Mr.R.M. Rathnayake  APF  Agriculture, Plantation, Fisheries and Irrigation  011-2887369  
   Mr. M. Somathilaka  LPS  Local Government Authorities and Provincial Councils & Surcharge  011-2887038  
   Mr.S.M.N. Thilakarathne   POE  Power and Energy 011-2887023    
   PSY  Foreign Funded Projects, Sports and Youth Affairs  
   Mr.M.S. Nayanakumara   CGW  Coordination of Central Government Expenditure, Water Supply and Drainage  011-2887371   
   HWS  Health, Welfare and Social Security
   Mr.H.M.U.S.A. Wijekoon  TWC  Tourism, Investment Promotion, Wildlife, Forest, Culture and Arts  011-2878575  
   Mrs.W.M.P.A. Fonseka  EVT  Education and Vocational Training 011-2887036   
   Mrs.T.G.I. Padmini  RCH  Road Construction, Housing and Urban development 011-2887026   
  Mr.S.T.B. Rathnayake   DJL  Defence, Judicial, Law and Order  011-2887115  

       
   
  Name With InitialsDivision CodeDescription of the sectorOffice TelephoneE-mail Adrress
  H.M.Ranasinghabanda  CAA
   SYA
   M.I.Pushpa Hemamali   EDU
   M.N.Abesiri  COT
   H.N.Ranathunga  CAE
  FLS
  B.G.I.Niranja  TAC
  J.Sunil Shantha  RAT
   KGL
  K.H.U.D.Sarath Kumara  GAI
  MTR
  HMB
  W.M.J.M.Hunukumbura  ANP
  POL
  D.L.Dammika Gunathilaka TIP
     
  R.G.Hettiarachchi  BDU
  MNG
  T.P.M.Kumanayaka  JAF
  KLN
  VAV
  MNR
  E.K.K.S.Edirisingha  TRC
  AMP
  BTC
   K.M.H.Akwaththa        
   H.D.J.Perera        
   B.O.D.Fernando        
   S.Rthnaweera        
  K.M.Jayasinghe        
  M.D.S.Amarathunga        
  K.R.T.Menike        
  K.K.S.Jayakodi        
   D.V.Seetha        
   M.R.R.K.Mallawa        
   R.M.M.S.Perera        
  M.G.Madarasinghe        
  W.V.S.P.Rathnaseeli        
  P.K.M.P.Nonis        
  J.A.S.Anastine        
  T.R.M.Weerarathna        
  M.T.Ihalagamage        
  R.S.Katugampala        
   H.M.De Soyza        
   S.P.Weerasinghe        
   U.N.Aluthge        
   M.A.S.Pushparani        
   H.A.Ananda        
  N.D.N.C.Kumari        
   P.Patkunan        
   B.G.Asela Indunil        
   H.S.S.Perera        
   H.A.D.Chandani        
   E.M.K.M.Padmalal        
   M.P.I.M.Rashmi        
   W.Ananda        
  P.Masakorala        
  P.Liyanage        
  R.M.D.S.Rathnayake        
  නම  තනතුර කාර්යාල දුරකථනයෆැක්ස්ඊ මේල්
  කේ.එම්.පී.ඩී.ජයම්පති අධ්‍යක්ෂ (පාලන) 0112887015 0112887015
  නම තනතුර   කාර්යාල දුරකථනයෆැක්ස්ඊ මේල්

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable