• இருக்குமிடம்:  
 • முகப்பு > தொடர்புகளுக்கு

  கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி

  H.M.காமினி விஜேசிங்ஹீ

  கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி


  T.P : +94 112887028 

  Fax : +94 11 2887223

  email aag

  பெயர்பிரிவுதுறைஅலுவலக தொலைபேசிமின்னஞ்சல்
  W.P.C.விக்ரமாரத்னா  CGSE மத்திய அரசு அரசு நிறுவனங்களின் பிரிவு 0112887228 email aag
  பெயர்பிரிவுதுறைதொலைபேசிமின்னஞ்சல்
  S. யேகன்டவல TIP Tourism and Investment Promotion 112887037
  PER Performance and Environment Audit
  P.L.K.பெரேரா  HUD /CMU /RCT   112887369  
  E.A.G.ஆனன்ட  WSS/(EDU/HED)(Acting)   113041315  
  G.A.M.I.குனரட்ன  DMG/DEF/FFP/(IMU/AGD)(Acting)   112887375  
  G.தேவயனன் NNP / (NNP-L )(Acting)    0212212667  
  R.R.M. ஆபயசிங்க பண்டா  PUR   0112221773  
  R.M.J.ராதநாயக  VTY / (POE) (Acting)   0112882291  
  T. பிரேமலதா  WNP-2 /(WNP-1) (Acting)   0112322671  
  A. சன்டபால     0112887368  
  K.K.V.தர்மசிறி RQC    0112878576  
  N.R.M. தர்மசிறி  SIN / ( CEN /CTP)(Acting)   0112662400  
  பெயர்பிரிவுதுறைஅலுவலக தொலைபேசிமின்னஞ்சல்
  P.L.K.பெரேரா HUD வீடமைப்பு மற்றும் நகர அபிவிருத்தி 112887369
  CMU தொடர்பாடல்
  RCT சாலை கட்டுமானம் rct@auditorgeneral.gov.lk
  E.A.G.ஆனந்த  WSS நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதாரம் 112716070 wss@auditorgeneral.gov.lk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  G.A.M.I.குணரத்ன DEF பாதுகாப்பு பிரிவு 112887375
  DMG

  அனர்த்த முகாமைத்துவம்

  FFP வெளிநாட்டு நிதி திட்டங்கள்
  IMU தொழிற்சாலை மற்றும் உற்பத்தி(Acting)
  AGS AG செயலகம் (Acting)
  G.தேவஜானன் NNP-1 வட மாகாணம் - 1 0212212667
  NNP-L  
  R.K. ஆரியரத்ன SNP தென் மாகாணம் 0912247503

  R.R.M. அபேசிங்க பண்டா PUR  பொது வருவாய் (Customs, Excise & Motor Traffic) 0112221773/0112445144

  R.M.J.ரத்னாயக்க  VTY தொழில் பயிற்சி மற்றும் இளைஞர் விவகாரங்கள் 0112882291

   POE சக்தி
  S.ரணதுங்க FLS மீன்பிடி மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு 0112878572

  T. பிரேமலதா   WNP - 1 மேல் மாகாணம் - 1 (Acting) 0112322671

  WNP - 2 மேல் மாகாணம் - 2

  A. சந்திரபால EDU கல்வி 0112887368

  edu@auditorgeneral.gov.lk

  HED

  உயர் கல்வி

  hed@auditorgeneral.gov.lk

  K.K.V.தர்மசிறி RQC அறிக்கை மற்றும் தர கட்டுப்பாடு 0112878576

  M.S.நயன குமாரா CLP  மத்திய மாகாணம் 0812233191

  H.P.N.பத்மசிறி SGP-L -

  sgp.l@auditorgeneral.gov.lk

  K. யுபஅனாண்ட UVP ஊவா மாகாணம்  

  UVP-L      uvp.l@auditorgeneral.gov.lk
  M.P.தர்மரட்நே NCP வட மத்திய மாகாணம் 0252222704

  A.M. சதகதுல்ல  ENP கிழக்கு மாகாணம் 0262222002

  ENP - L    enp.l@auditorgeneral.gov.lk
  N.R.M. தர்மசிறி SIN சிறப்பு விசாரணை 0112662400

  CEN கட்டுமானம் மற்றும் பொறியியல்(Acting)
  CTP Commuter Transportation(Acting)

  H.G. சரத் SGP சப்ரகமுவ பிரிவு 0452264378  sgp@auditorgeneral.gov.lk
  P.G. சந்திரரத்ன SNP - L      snp.l@auditorgeneral.gov.lk
  I.சமாரா HSM சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவம் 0112878574  hsm@auditorgeneral.gov.lk
  W.G.N. மெனிக்கே EHA வெளிப்புற மற்றும் வீட்டு விவகாரங்கள்  0115980207
  TEC தொழில்நுட்ப

  S.M.D.S.S.ரோஹித்த TRE Treasury 0112435888 / 0112484911  
  K.A. சந்திரபால NWP வடமேல் மாகாணம் 0372222707/0372231845  
  M.G.B.G.P. பர்னாந்து SUR Surcharges/ overall supervision of the Audit of Local Authorities 0112878577

  sur@auditorgeneral.gov.lk

  M.சோமதிலகே NCP-L   -  ncp.l@auditorgeneral.gov.lk
  D.V.சந்திரடதா IEN நீர்ப்பாசனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 0112879360  
  R.M. ரத்நாயக்க MED ஊடகம் 0812203195  med@auditorgeneral.gov.lk
  CAS கலாச்சாரம், கலை மற்றும் விளையாட்டு 0112502040  cas@auditorgeneral.gov.lk
  Y. M. C. பண்டா CLP-L    -  clp.l@auditorgeneral.gov.lk
  S.M.N.திடலகரட்நே NWP-L    -  nwp.l@auditorgeneral.gov.lk
  பெயர்பிரிவுதுறைதொலைபேசிமின்னஞ்சல்
  Mrs. M.S.கபுகொடுவ +94 112887015 -  +94 112887015
  பெயர்பிரிவுதுறைஅலுவலக தொலைபேசிமின்னஞ்சல்

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable