முகப்பு > எம்மை பற்றி > முன்னாள் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிகள்

 

Mr. H.A.S.Samaraweera
2010  to 2015

Mr. S.Swarnajothi
3 January 2007 to 2010

Mr. P.A.Pemathilaka
23 October 2006 to 2007

Mr. S.C.Mayadunne
13 August 2000 to 2006

Mr. S.M.Sabry
26 January 1993 to 2000

Mr. W.Gamini Epa
2 May 1983 to 1993

Mr. P.M.W.Wijayasuriya
11 October 1971 to 1983

Mr. D.R.Settinayake
15 August 1969 to 1971

Mr. B.L.W.Fernando
21 February 1964 to 1969

Mr. D.S.De Silva
14 September 1963 to 1964

Mr. L.A.Weerasinghe
2 March 1953 to 1963

Mr. E.Allen Smith,C.B.E.
16 February 1946 to 1953

Sir. O.E.Goonethillake
25 June 1931 to 1946

Mr. F.G. Morley
1 March 1922 to 1931

Mr. W.W.Woods,C.M.G.
27 May 1914 to 1922

Mr. D.S.MacGregor
8 April 1909 to 1914

Mr. Bernard Senior,I.S.O.
1 March 1907 to 1909

Hon.Mr. F.R.Ellis,C.M.G.
1 March 1902 to 1907

Hon.Mr. J.A.Taylor,C.M.G
10 June 1895 to 1902

Hon.Mr. J.A.Swettenham,C.M.G.
31 July 1891 to 1895

Hon.Mr. G.T.M.O'Brien,C.M.G.
18 October 1890 to 1891

Hon.Mr. W.H.Ravenscroft, C.M.G.
23 May 1877 to 1890

Hon.Mr. C.A.D.Barclay
16 June 1876 to 1877

Hon.Mr. JohnDouglas, C.M.G.
10 March 1870 to 1876

Hon.Mr. R.J.Callander
3 January 1866 to 1870

Hon.Mr. R.T.Pennefeather
24 June 1861 to 1866

Hon.Mr. W.C.Gibson
1 October 1851 to 1861

Hon.Mr. Charles J.MacCarthy
28 May 1847 to 1851

Hon.Mr. H.Wright
1 February 1841 to 1847

Hon.Mr. H.A.Marshall
1823 to 1841

Hon.Mr. J.W.Carrington
1 December 1817 to 1823

Mr. E.Tolfrey
1815 to 1817

Mr. John d' Oyly
1 September 1814 to 1815

Mr. A.Bertolacci
30 January 1811 to 1814

Sir R.Plaske
14 June 1809 to 1811

Mr. Samuel Tolfrey
1 October 1806 to 1809

Mr. Robert Boyd
29 September 1802 to 1806

Mr. Thomas Frazer
September 1799 to 1802

Mr. Cecil Smith
24 January 1799 to 1799

Find Audit Reports

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable