මූලය > විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව-ශාඛා

ප්‍රධාන කාර්යාලය

විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව
306/72, පොල්දූව පාර,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලකාව.

දුරකථන :
+94 11 2887028/9
+94 11 2887030/1/2/3/4

ෆැක්ස් :
+94 11 2887223

විද්‍යුත් තැපැල්:
email info branch

AGD ශාඛා ලැයිස්තුව

 

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable