• ඔබ මෙතැනය:  
 • මූලය > විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව-ශාඛා

  ප්‍රධාන කාර්යාලය

  ජාතික විගණන කාර්යාලය
  306/72, පොල්දූව පාර,
  බත්තරමුල්ල,
  ශ්‍රී ලකාව.

  දුරකථන :
  +94 11 2887028/9
  +94 11 2887030/1/2/3/4

  ෆැක්ස් :
  +94 11 2887223

  විද්‍යුත් තැපැල්:
  email info branch

  AGD ශාඛා ලැයිස්තුව

   

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable