• இருக்குமிடம்:  
  • முகப்பு > ஊடக அறையில் > அச்சு வெளியீடு > Uncategorised > கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பணிகளும் அதிகாரமும்

    கணக்காய்வாளளர் தலைமை அதிபதி திணைக்களத்தின் ஊடாக கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முன்னெடுக்கப்படும் கணக்காய்வானது குறித்த முகாமை, பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் செயலாற்றல்களின் மீளளாய்வு மற்றும் கணக்களிப் பொறுப்பு மற்றும் பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கை சமர்ப்பித்தல் மீதான சுதந்திரத்தை வழங்குகின்றது. கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி திணைக்களம் பாராளுமன்றத்தின் தேவைகள் மற்றும் எதிர்பாரப்புக்கள், நிறைவேற்றுனர் மற்றும் அதன் வாடிக்கையாளர், பொதுத்துறை செயலாற்றல் மற்றும் கணக்களி பொறுப்பு என்பவற்றிற்கு பெறுமதி சேர்ப்பதற்கு என்பதைச் செய்வதற்கு நோக்காக கொண்டுள்ளது. இச் சுதந்திரத்தன்மை மீளாய்வு முன்னுரிமை, பிரமாணம், சகல நியதிச்சட்டச் சபை மற்றும் வேறு பிரமாண வேண்டுகைகளுடன் இணங்கல், மற்றும் செயற்பாடுகளின் சிக்கனத் தன்மை, வினைத்திறன், பயனுறுதி, என்பவற்றை உறுதிப்படுத்துவதற்கு செயற்படுகின்றது.

    Find Audit Reports

    BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable