• ඔබ මෙතැනය:  
 • මූලය > පුවත් සහ සිදුවීම් > මූල්‍ය කාර්යසාධනය පිළිබඳ ඇගයීමෙන් ප්‍රථම ස්ථානය

  ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ගිණුම් පිළිබද කාරක සභාවේ අධීක්ෂණය යටතේ රජයේ විශේෂ වියදම් ඒකක, අමාත්‍යාංශ , දෙපාර්තමේන්තු , දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල , පළාත් සභා අරමුදල , පළාත් සභා වල අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු සහ විශේෂ වියදම් ඒකක , පළාත් සභා ප්‍රඥප්ති අනුව ස්ථාපිත කරන ලද ආයතන, මහ නගර සභා , නගර සභා හා ප්‍රාදේශීය සභා ඇතුළත් වන ආයතන 831 ක් සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද මූල්‍ය කාර්යසාධනය ඇගයීමෙන් ප්‍රථම ස්ථානය ඇතුළත් රන් සම්මානයක් විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත 2017 නොවැම්බර් 13 දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පිරිනමන ලදි.

  IMG 0938

   

    

  pic1

   

   

    

   

   

   

   

   

  Find Audit Reports

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable