• ඔබ මෙතැනය:  
  • මූලය > පුවත් සහ සිදුවීම් > විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තු කෙටිපණිවිඩ නිවේදන සේවාව

    sms විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තු කෙටිපණිවිඩ නිවේදන සේවාව ( SMS Alert Service ) අද දින සිට

    ( 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 31 ) ක්‍රියාත්මක වන බව දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළුම නිලධාරීන් හට මෙයින් සතුටින් දැනුම් දීමට කැමැත්තෙමු.

    Find Audit Reports

    BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable