• ඔබ මෙතැනය:  
 • මූලය > පුවත් සහ සිදුවීම් > ජාතික ලොතරයි මණ්ඩලය විසින් 2016 වර්ෂය තුළ දී ලොතැරැයි ටිකට් මුද්‍රණ හා බෙදා හැරීම පිළිබඳ ප්‍රසම්පාදනය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද විශේෂ විගණන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තු සභාගත කෙරේ.

  ජාතික ලොතරයි මණ්ඩලය විසින් 2016 වර්ෂය තුළ දී ලොතැරැයි ටිකට් මුද්‍රණ හා බෙදා හැරීම පිළිබඳ ප්‍රසම්පාදනය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද විශේෂ විගණන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තු සභාගත කෙරේ..

   

  Report avalable here

  Find Audit Reports

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable