මූලය > පුවත් සහ සිදුවීම් > විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ උප කාර්යාලයක් නො.07,හත්වැනි මහළ,කොටා ඇවනිව්,ආචාර්‍ය එන්.එම්.පෙරේරා මාවත,කොළඔ 08 ලිපිනයෙහි විවෘත කරන ලදි.

විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ උප කාර්යාලයක් නො.07,හත්වැනි මහළ,කොටා ඇවනිව්,ආචාර්‍ය එන්.එම්.පෙරේරා මාවත,කොළඔ 08 ලිපිනයෙහි විවෘත කරන ලදි.

click here

Find Audit Reports

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable