• ඔබ මෙතැනය:  
  • මූලය > පුවත් සහ සිදුවීම් > ඉන්දියානු රජයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ඉන්දියානු තාක්ෂණික හා ආර්ථික සහයෝගිතා (ITEC) ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය යටතේ වන පුහුණු වැඩසටහන්.

    ඉන්දියානු රජයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ඉන්දියානු  තාක්ෂණික හා ආර්ථික සහයෝගිතා  (ITEC) ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය යටතේ වන පුහුණු වැඩසටහන්.(2017 හා 2018 වර්ෂය සඳහා)

    තොරතුරු භාගත කරගන්න

    Find Audit Reports

    BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable