මූලය > පුවත් සහ සිදුවීම් > දෙමළ භාෂාව පිළිබඳ වාචික පුහුණු පාඨමාලාව

දෙමළ ලිඛිත භාෂා විභාගය සම්පූර්ණ කර ඇති නිළධාරීන් සඳහා දෙමළ භාෂාව පිළිබඳ වාචික පුහුණු පාඨමාලාවක් 2017 මැයි 25 වන දින සවස 1.00 ට ප්‍රධාන කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරයේදී ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

Find Audit Reports

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable