මූලය > පුවත් සහ සිදුවීම් > භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සෘජු නිකුත් කිරීම (2008-2016) - ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව.

1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතේ 43(2) වගන්තිය පරිදි මුදල් අමාත්‍යවරයා  වෙත යොමු කරනු ලබන වාර්ෂික  පදනමින් සකස් කළ වාර්තාව (2008-2016)

 

Download Report

Find Audit Reports

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable