• ඔබ මෙතැනය:  
 • මූලය > පුවත් සහ සිදුවීම් > භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සෘජු නිකුත් කිරීම (2008-2016) - ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව.

  1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතේ 43(2) වගන්තිය පරිදි මුදල් අමාත්‍යවරයා  වෙත යොමු කරනු ලබන වාර්ෂික  පදනමින් සකස් කළ වාර්තාව (2008-2016)

   

  Download Report

  Find Audit Reports

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable