• ඔබ මෙතැනය:  
 • මූලය > පුවත් සහ සිදුවීම් > ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය

  2009 වර්ෂයේ සිට 2016 ජූනි දක්වා නොරොච්චෝලේ ලක්විජය බලාගාරය සඳහා සීමාසහිත ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම මඟින් සිදු කරන ලද ගල් අගුරු ප්‍රසම්පාදන සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කමිටුවේ ඉල්ලීම පර්දි විගණකාධිපති විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන විශේෂ විගණන වාර්තාව.

  Download Report   Sinhala   Englis Tamil

   

  Find Audit Reports

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable