• ඔබ මෙතැනය:  
 • මූලය > පුවත් සහ සිදුවීම් > සහල් ප්‍රසම්පාදනය - ලංකා සතොස

  සී/ස ලංකා සතොස විසින් 2014 සහ 2015 වර්ෂවලදී සිදු කරන ලද සහල් ආනයන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් 2016 සැප්තැම්බර් 20 දින පැවති පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ ඉල්ලීම පරිදි විගණකාධිපති විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන විශේෂ විගණන වාර්තාව.

   

  Download Report      Sinhala    Tamil    English

  Find Audit Reports

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable