මූලය > පුවත් සහ සිදුවීම් > විගණන පරීක්ෂක සේවයේ වන II ශ්‍රේණියේ නිළධාරීන් වන I ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

Audit Examiner Promoted from Grade II to Grade I

 Please  download the Sinhala and Tamil Application forms and  the relavent notification (Sinhala | Tamil ) here

Find Audit Reports

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable