• ඔබ මෙතැනය:  
  • මූලය > පුවත් සහ සිදුවීම් > විගණන පරීක්ෂක සේවයේ වන II ශ්‍රේණියේ නිළධාරීන් වන I ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

    Audit Examiner Promoted from Grade II to Grade I

     Please  download the Sinhala and Tamil Application forms and  the relavent notification (Sinhala | Tamil ) here

    Find Audit Reports

    BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable