ආයතනික අංශය

DSC03825

එම්.එස්.කපුකොටුව

අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
AO F

ජී.එම්.එස්.එම්.දිසානායක

පරිපාලන නිළධාරී
AO M

ඩී.ඒ.සී.යූ.කේ.සිල්වා

පරිපාලන නිළධාරී

ගිණුම් අංශය

no-image

එස්.එස්.කේ.ලියනගේ්

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
no-image

ඩී.එම්.ආර්.එම්.දසනායක

ගණකාධිකාරී
no-image

ඩී.ජී.ධර්මපාල

මුදල් සහකාර

Find Audit Reports

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable